Petycja - co to jest?

Petycje są formą bezpośredniego uczestnictwa obywateli w procesie sprawowania władzy. Zgodnie z Art. 63 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej każdy ma prawo składać petycje. Przedmiotem petycji może być żądanie, w szczególności, zmiany przepisów prawa, podjęcia rozstrzygnięcia lub innego działania w sprawie dotyczącej podmiotu wnoszącego petycję, życia zbiorowego lub wartości wymagających szczególnej ochrony w imię dobra wspólnego, mieszczących się w zakresie zadań i kompetencji adresata petycji. Tryb rozpatrywania petycji określa ustawa z dnia 11 lipca 2014 r. o petycjach (Dz. U. z 2014 r. poz. 1195).

Ustawa z dnia 11 lipca 2014 r. o petycjach (Dz. U. z 2014 r. poz. 1195) weszła w życie 6 września 2015 roku

Co zmieniła?

Określiła sposób i zasady
rozpatrywania petycji
Zwiększyła jawność i przejrzystość
procesu rozpatrywania petycji

Kto może złożyć petycję?

osoba
fizyczna
osoba
prawna
jednostka organizacyjna niebędąca osobą prawną
grupa tych
podmiotów
Uprawnionych do składania petycji ustawa nazywa podmiotami, warto więc pamiętać, że pod tym słowem kryją się wszyscy wskazani w powyższym wyliczeniu, a więc zarówno osoby fizyczne (obywatele), jak i osoby prawne (np. stowarzyszenia, fundacje, firmy itp.).

Jak złożyć petycję?

Składanie petycji jest wolne od opłat. O tym, czy pismo jest petycją decyduje jego treść, a nie forma. Petycja może być złożona:
w formie pisemnej:
osobiście, faksem lub pocztą
Petycja składana w formie pisemnej musi być podpisana przez podmiot wnoszący (a jeżeli nie jest to osoba fizyczna lub gdy petycję wnosi grupa podmiotów, podpis składa osoba je reprezentująca). Anonimy nie są rozpatrywane.
w formie elektronicznej:
mailowo, on-line lub specjalnym oprogramowaniem
Petycja składana w formie elektronicznej może być opatrzona bezpiecznym podpisem elektronicznym, weryfikowanym za pomocą ważnego kwalifikowanego certyfikatu, oraz zawierać adres poczty elektronicznej podmiotu wnoszącego petycję.

Co powinna zawierać petycja?

Petycja ma zawierać obowiązkowe elementy wyliczone w ustawie.
● Oznaczenie podmiotu wnoszącego petycję. Jeżeli podmiotem wnoszącym petycję jest grupa podmiotów, w petycji należy wskazać oznaczenie każdego z tych podmiotów oraz osobę reprezentującą podmiot wnoszący petycję;
● Wskazanie miejsca zamieszkania albo siedziby podmiotu wnoszącego petycję oraz adresu do korespondencji. Jeżeli podmiotem wnoszącym petycję jest grupa podmiotów, w petycji należy wskazać miejsce zamieszkania lub siedzibę każdego z tych podmiotów;
● Oznaczenie adresata petycji.
● Wskazanie przedmiotu petycji.
● Treść żądania w odniesieniu do przedmiotu petycji wraz z uzasadnieniem.

Może się zdążyć, że petycję składamy nie w swoim interesie, ale zabiegając o interes kogoś innego. Wtedy petycja zawiera dane podmiotu, w którego sprawie występujemy (imię i nazwisko albo nazwę, miejsce zamieszkania albo siedzibę oraz adres do korespondencji lub adres poczty elektronicznej). Jednak podmiot ten musi wyrazić zgodę na nasze działanie w jego interesie i zgoda ta jest dołączana do petycji.

Petycja może też zawierać zgodę na ujawnienie na stronie internetowej podmiotu rozpatrującego petycję danych osobowych podmiotu wnoszącego petycję lub podmiotu, w którego interesie wnoszona jest petycja.

Część informacji można uzupełnić lub wyjaśnić (jeśli urząd zwróci się do nas z takim wezwaniem). Jednak petycja bez informacji z p. 1 i 2 (anonimowa) nie będzie rozpatrywana.

Petycje są formą bezpośredniego uczestnictwa obywateli w procesie sprawowania władzy.

Zasady rozpatrywania petycji

● Publikacja petycji, daty jej złożenia i danych podmiotu składającego (w przypadku wyrażenia zgody) na stronie internetowej podmiotu rozpatrującego petycję lub urzędu go obsługującego (art. 8 §1 ustawy).
● Niezwłoczne aktualizowanie informacji o przebiegu postępowania w sprawie, zasięganych opiniach, przewidywanym terminie i sposobie załatwienia petycji (art. 8 §2 ustawy).
● Petycja powinna być rozpatrzona bez zbędnej zwłoki, jednak nie później niż w terminie 3 miesięcy od dnia jej złożenia (art. 10 §1 ustawy). Wydaje się jednak, że to nie termin będzie decydował o skuteczności nowego narzędzia. Podmiot, który otrzyma petycję będzie ją skanował i umieszczał na stronie internetowej. Zrobi to niezwłocznie, czyli po stwierdzeniu, że skierowane do niego pismo jest petycją, i że jest on właściwym organem do jej rozpatrzenia. Te czynności nie są jeszcze merytorycznym rozpatrzeniem petycji, powinny więc trwać naprawdę krótko.
● Adresat petycji, który jest niewłaściwy do jej rozpatrzenia, przesyła ją niezwłocznie (nie później niż w terminie 30 dni od dnia jej złożenia), do podmiotu właściwego, zawiadamiając o tym równocześnie podmiot wnoszący petycję (art. 6 §1 ustawy). Jeżeli podmiotem wnoszącym petycję jest grupa podmiotów, w petycji należy wskazać miejsce zamieszkania lub siedzibę każdego z tych podmiotów;
● Jeżeli petycja dotyczy kilku spraw podlegających rozpatrzeniu przez różne podmioty, adresat petycji rozpatruje ją w zakresie należącym do jego właściwości i przekazuje ją niezwłocznie (nie później jednak niż w terminie 30 dni od dnia jej złożenia), do właściwych podmiotów, zawiadamiając o tym równocześnie podmiot wnoszący petycję (art. 6 §2 ustawy).
● Petycja złożona do organu stanowiącego jednostki samorządu terytorialnego jest rozpatrywana przez ten organ, chyba że w statucie tej jednostki zostanie wskazany organ wewnętrzny tego organu stanowiącego właściwy w tym zakresie (art. 9 §2 ustawy).
● Jeżeli w ciągu miesiąca od otrzymania petycji przez podmiot właściwy do rozpatrzenia petycji składane są dalsze petycje dotyczące tej samej sprawy, podmiot właściwy do rozpatrzenia petycji może zarządzić łączne rozpatrywanie petycji (petycja wielokrotna) (art. 11 §1 ustawy).
● Podmiot właściwy do rozpatrzenia petycji może pozostawić bez rozpatrzenia petycję złożoną w sprawie, która była przedmiotem petycji już rozpatrzonej przez ten podmiot, jeżeli w petycji nie powołano się na nowe fakty lub dowody nieznane podmiotowi właściwemu do rozpatrzenia petycji (art. 12 §1-2 ustawy).
● Podmiot rozpatrujący petycję zawiadamia podmiot wnoszący petycję o sposobie jej załatwienia wraz z uzasadnieniem w formie pisemnej albo za pomocą środków komunikacji elektronicznej (art. 13 §1 ustawy).
● Rozstrzygnięcie petycji przez właściwy organ nie podlega zaskarżeniu (art. 13 §2 ustawy).
● Podmiot składający petycję może złożyć skargę na bezczynność lub przewlekłe prowadzenie postępowania w sprawie rozpatrzenia petycji albo nie wypełnianie przez organ rozpatrujący petycję obowiązków informacyjnych określonych w ustawie.

Petycje, skargi, wnioski – są wątpliwości

Prawdopodobnie jednym z pierwszych problemów, z jakimi zetkną się zarówno autorzy petycji, jak i ich adresaci, będzie konieczność rozstrzygnięcia, czy dane pismo w ogóle jest petycją. W polskim prawie funkcjonują już podobne instrumenty – chodzi o skargi i wnioski z Działu VIII Kodeksu postępowania administracyjnego. We wspomnianej już ekspertyzie, Hubert Izdebski cytuje komentarz Piotra Winczorka do art. 63 konstytucji, w którym znajduje się opis charakteru i roli poszczególnych rodzajów wystąpień:

„Petycja [...] jest prośbą wnoszoną do władz; jej celem jest skłonienie władz do zajęcia określonego stanowiska w jakiejś sprawie lub podjęcia oczekiwanej przez zainteresowanego decyzji; wniosek jest propozycją rozwiązania jakiegoś problemu we wskazany przez wnioskodawcę sposób [czy] podjęcia decyzji, której treść wnioskodawca sugeruje [...]; w skardze zwraca się uwagę władz na nieprawidłowości czyjegoś działania i żąda ich usunięcia, naprawienia powstałej szkody, ukarania winnych i tym podobne”.

Wystąpienia do władz mogą łączyć wszystkie wymienione powyżej elementy. Powyższe rozróżnienie, tłumaczące zapis konstytucji, powstało jeszcze zanim pojawiła się ustawa o petycjach. Nowy akt prawny wprowadza kolejne wątki do tej dyskusji, a dotycząca go ekspertyza prof. Izdebskiego nie daje nadziei, że identyfikowanie petycji zawsze już będzie proste.

Można się spodziewać, że urzędy będą zainteresowane, żeby kwalifikować petycje jako skargi lub wnioski, ponieważ procedura rozpatrywania tych ostatnich jest im dobrze znana oraz mniej transparentna (mniej "publiczna") niż w przypadku petycji. Mamy tu do czynienia z zupełnie nowym prawem i praktykę jego stosowania poznamy we wrześniu. Sami też będziemy ją tworzyć.

Download Premium Magento Themes Free | download premium wordpress themes free | giay nam dep | giay luoi nam | giay nam cong so | giay cao got nu | giay the thao nu